Banner_visual2.png
Banner_slogan5.png

Opleiden in de school

Wat is opleiden in school?

Een andere naam voor opleiden in school zou 'werkplekleren' kunnen zijn. De essentie van opleiden in school is dat de student dichter bij de praktijk ( school ) wordt opgeleid. De student komt niet meer alleen voor min of meer op zichzelf staande activiteiten als het verzorgen van lessen en het uitvoeren van stageopdrachten. In plaats daarvan maakt de student vanaf het begin van de opleiding intensief kennis met de dagelijkse praktijk in school. Daardoor wordt de student in een meer realistische onderwijssituatie opgeleid. Uitgangspunt is dat de opdrachten die de student vanuit de opleiding maakt, ten dienste staan van de opleidingsschool. Wanneer bijvoorbeeld een praktijkgericht onderzoek moeten worden gedaan, wordt de onderzoeksvraag voor dat onderzoek mede in overleg met de opleidingsschool bepaalt. Op deze wijze kan de school direct profijt hebben van de activiteiten van de student. Doordat de student voor een langere tijd aan de school verbonden is, gaat deze zich - als het goed is - meer voelen en gedragen als (junior) collega van de leerkrachten en minder als student.

Bij opleiden in school neemt een opleidingsschool een deel van de taken van de lerarenopleiding over en biedt het de studenten een professionele leer- werkplek. Een opleidingsschool is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van deskundigheid in de school om zowel het begeleidingstraject als het beoordelingstraject van de student vorm te geven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het opleidingsinstrument van de opleiding.
Binnen het concept van opleiden in school zijn er meer mogelijkheden om de student op te leiden in het eigen onderwijsconcept van de school.

Scholen en opleiding werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Hierdoor heeft de school meer invloed op het opleidingscurriculum van de pabo.
Onderzoek naar de effecten van opleiden in school, laten zien dat na verloop van tijd de relatie tussen opleiding en scholen als meer gelijkwaardig wordt ervaren en


Wat maakt Opleiden in school aantrekkelijk?

Opleiden in school biedt nieuwe kansen en impulsen voor de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid van opleidingsscholen. Meer specifiek kan het bijdragen aan vergroting van effectiviteit en kwaliteit van de personeelsvoorziening, het loopbaanbeleid en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de verschillende stadia van hun ontwikkeling.


2.1 Binden van nieuw personeel aan onze organisatie

Door de grotere betrokkenheid bij opleiden en beoordelen van nieuwe leerkrachten, kan de groep van leraren in opleiding worden gezien als een kweekvijver voor nieuw talent.
Studenten, die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kun je laten solliciteren naar een Lio plaats zodat je de goede studenten binnen haalt.


2.2 Functiedifferentiatie en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling

Een opleidingsschool zal een deel van z'n leerkrachten moeten inzetten om studenten op te leiden, te begeleiden en te beoordelen. Deze leerkrachten zullen de daarvoor benodigde competenties (kennis en praktische vaardigheden) moeten ontwikkelen.

De introductie van opleiden in school biedt mogelijkheden voor taak- en/of functiedifferentiatie in de vorm van de 'functies' van opleider in school en mentor

De opleider in school dient naast coachingsvaardigheden, ook over beoordelingsvaardigheden te beschikken. Ze bezoekt de studenten in de klas en beoordeelt de vorderingen in hun ontwikkeling. Ze stuurt de mentoren aan (de leerkrachten waarbij de studenten worden geplaatst), co├Ârdineert de toewijzing/verdeling van opleidingsplaatsen binnen de school. Neemt deel aan het overleg van de andere opleiders in school met de instituutsopleiders van de pabo.
De opleiders in school worden door de pabo opgeleid in het toepassen van instrumentarium waarmee de student worden opgeleid en beoordeelt.

De praktijk van het vak leert de student van zijn/haar mentor, die haar kennis en ervaring aan een nieuwe generatie leerkrachten kan doorgeven. Door het meer duurzame karakter van deze vorm van praktijkopleiding, is het een uitnodiging voor leerkrachten om op een meer reflectieve manier naar hun eigen vak te kijken. Om de rol van mentor goed te kunnen vervullen, zullen deze in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun coachingsvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Ze worden hiervoor ook door de pabo getraind. Een bijkomend maar belangrijk element is de persoonlijke ontwikkeling van de mentoren en opleiders in school.

Afhankelijk van de ambitie van de school / OOadA en de capaciteiten van de betrokken medewerker, kan de functie van opleider in school verder worden uitgewerkt. Daarmee kan de opleider in school bijdragen aan het vergroten en delen van kennis m.b.t. ontwikkelingen in het vak van leerkracht. In dit kader kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het (bovenschools) organiseren van een lezing of mini- symposium over een actueel thema. Daarmee kan de functie van opleider in school een herkenbaar onderdeel gaan vormen van het 'loopbaanpad' voor leerkrachten.