Banner_visual2.png
Banner_slogan3.png

Raad van Toezicht

 

Om tot een professionele en evenwichtig samengestelde Raad van Toezicht te komen is er in het voorjaar van 2013 een profiel opgesteld. Vervolgens is er geadverteerd in diverse dagbladen zodat iedereen in de gelegenheid werd gesteld om te reageren op deze toezichthoudende functie. Een selectiecommissie bestaande uit leden van het voormalige bestuur, de stadsdeelbesturen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouder- en teamgeleding) heeft met diverse kandidaten een gesprek gevoerd. Men is tot een voordracht gekomen van 5 leden. Deze voordracht is voorgelegd aan de beide stadsdeelraden. Daar is de voordracht overgenomen en vanaf 1 augustus 2013 bestaat de nieuwe Raad van Toezicht uit de volgende 5 mensen:

Betty Heimans - Polk (1949) is in het dagelijks leven voorzitter college van bestuur van het Grafisch Lyceum in Utrecht. Voorzitter van de RvT.

Wouter van Alderwegen (1978) Hij is projectcontroller/contractmanager bij het AMC en projectmanager bij Lancen.

Leny Tabak (1949) werkte tot eind 2012 bij de Rijksinspectie voor het Onderwijs. Eerst als (coördinerend) inspecteur primair onderwijs en daarna als directeur toezicht VO.

Harry Stroomberg (1937) was sinds 2011 lid van het voormalige bestuur. Emeritus hoogleraar Volwasseneneducatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Henriëtte Bast (1976) is in het dagelijks leven werkzaam als advocaat en schrijfster. Henriëtte is vanaf 2013 ook als ouder betrokken bij De Kleine Reus. Secretaris van de RvT.

Afbeelding 022  RvT 25 van 20

Vlnr: Elout Visser, Henriette Bast, Leny Tabak, Betty

Heimans – Polk en Harry Stroomberg

Deze Raad van Toezicht zal 6 keer per jaar bij elkaar komen om te vergaderen met het College van Bestuur over de voortgang en de ontwikkelingen van Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Daarnaast zullen zij ook een aantal keren per jaar schoolbezoeken afleggen en onderhouden zij 1 à 2 keer per jaar contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Jaarlijks hebben zij bij de vaststelling van de jaarrekening contact met de accountant.

Conform het reglement van de Raad van Toezicht zijn de leden benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid om na afloop voor nog een nieuwe periode herbenoemd te worden. De zittingsperiode is maximaal acht jaar.

Contact:

Raad van Toezicht

p/a Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Postbus 51356

1007EJ Amsterdam.