Banner_visual2.png
Banner_slogan2.png

Toelatingsbeleid

 

 

Alle scholen van Openbaar onderwijs aan de Amstel doen, samen met ongeveer 200 andere basisscholen, per 1 januari 2015 mee aan stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee komt een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op vrijwel elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op de scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels.

 

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

 

Voorrang

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft.

Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school. Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, de Morgenster en gbs Veerkracht.

Vanzelfsprekend kunt u ook scholen kiezen die niet bij u in de buurt staan. Als die echter verder liggen dan de 8 dichtstbijzijnde scholen krijgt u daar geen voorrang. Dit betekent dat u pas een plek toegewezen krijgt als alle kinderen die wel voorrang hadden, geplaatst zijn.

 

Plaatsing

Als er voor de bedoelde periode voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst.

Indien er voor die periode meer kinderen zijn aangemeld, verloopt de plaatsing op de volgende manier:

 

1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan al een ouder broertje of zusje op de school zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie.

2. Vervolgens worden, als er voldoende plekken over zijn, de kinderen geplaatst waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.

Mochten daar onvoldoende plekken voor zijn dan wordt onder hen geloot.

3. Daarna wordt gekeken of de andere kinderen nog kunnen worden geplaatst. Het betreft

a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben;

b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als
voorrangsschool hebben.

Ook hierbij kan het gebeuren dat er onder deze categorie geloot wordt als er niet voldoende plekken meer zijn om de gehele groep te plaatsen.

4. Ten slotte worden de kinderen geplaatst, of wordt er geloot onder de kinderen die de school als voorrangsschool hebben.

 

Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de
volgende opgegeven voorkeurschool.

 

Wat moet u doen

Ouders van kinderen die in de periode 1 september 2015 en 31 augustus 2016 vier jaar worden, hebben in september een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.
• Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).

• Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.

• Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.

• Lever vervolgens het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij de school van eerste voorkeur in.

 

Zodra de school van eerste voorkeur uw aanmeldformulier heeft verwerkt, ontvangt u van de school per post of mail een bewijs van aanmelding.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op een IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier (meer) heeft, kunt u dit op de school van eerste voorkeur krijgen. Neem dan wel een adresbewijs
mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

• Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2012: 1 november 2015

• Kinderen geboren in de periode van 1 september tot en met 31 december 2012: 22 februari 2016

• Kinderen geboren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2013: 1 juni 2016

• Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2013: 1 november 2016

 

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan
volgt de definitieve inschrijving van uw kind. Pas hierna is uw kind verzekerd van een plaats op onze school.

 

NB: een beperkt aantal scholen doet niet mee aan dit stedelijke beleid. Zij hanteren ten behoeve van de toelating een eigen systematiek. Het betreft de 1e en 2e Montessorischool, Willemsparkschool, Amsterdamse Montessorischool, Hildebrand van Loonschool, Cornelis Vrijschool, ASVO, Peetersschool, BMS, Geert Groote school.

Omdat zij een eigen systematiek hebben kunnen deze scholen niet ingevuld worden op het aanmeldformulier van het stedelijk toelatingsbeleid. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met een van genoemde scholen.