1

scholen

1

leerlingen

Behandeling van klachten en zorgen

Onze scholen willen graag samen optrekken met ouders. Vaak zal dat in harmonie gaan, maar misschien niet altijd. Ouders kunnen zich zorgen maken of gewoon ontevreden zijn. Onze scholen willen niet alleen recht doen aan dergelijke signalen, ze willen er ook van leren. Dat betekent aan de ene kant dat scholen goed moeten luisteren naar wat ouders dwars zit om vervolgens oplossingsgericht te zijn. Aan de andere kant betekent het dat scholen dit soort momenten kunnen aangrijpen om verbeteringen door te voeren. Welke weg kunt u bewandelen als u even niet tevreden bent met keuzes van school of als u zich zorgen maakt?


Klacht bespreken op school

Als een ouder zich zorgen maakt of ontevreden is over het handelen van een medewerker, verwachten we dat een ouder daarover in gesprek gaat met die medewerker. Het is aan de medewerker om goed in beeld te krijgen waar de zorgen zitten en wat daaraan gedaan kan worden. Als dat niet leidt tot tevredenheid bij beide partijen, kan de schooldirecteur ingeschakeld worden. 

Externe vertrouwenspersoon en interne contactpersoon

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat de ouder niet direct een klacht of zorg wil bespreken met de medewerker of directeur. In dat geval is er de mogelijkheid om contact te leggen met de externe vertrouwenspersoon. Elk schoolbestuur is verplicht om met instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een samenwerking aan te gaan met minimaal één externe vertrouwenspersoon die aanspreekpunt is voor klachten. Deze functionaris is niet werkzaam bij OOadA en daarmee onafhankelijk. Zij kan advies geven en met instemming van de klager, nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
Een vertrouwenspersoon kan een melder van een klacht begeleiden en ondersteunen bij eventuele verdere stappen, bijvoorbeeld richting het schoolbestuur, de Landelijke Klachtencommissie, hulpverlening of justitie.
Daarnaast hebben scholen minimaal één interne contactpersoon. De interne contactpersoon is een teamlid.

Beide functies zijn erop gericht intermediair te zijn bij klachten van leerlingen, ouders en medewerkers. Zij luisteren, ondersteunen bij het verhelderen van de klacht, informeren over de klachtenregeling en helpen mee bij de vervolgstappen.
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet verplicht vertrouwelijke informatie over ernstige zaken (grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, etc.) te delen met de schooldirecteur en bestuur. De interne contactpersoon heeft die meldplicht wel. De stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel beschikt over een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon:


Mevrouw Minke Fuijkschot

Email: mfuijkschot[at]hetabc.nl

Indienen van een officiële klacht

Als het overleg met de schooldirecteur voor ouders niet heeft geleid tot een bevredigend resultaat, of als bemiddeling/mediation niet het gewenste effect heeft gehad, kunnen ouders een klacht indienen bij het schoolbestuur. Dit kan tot uiterlijk 4 weken vóór het eind van het schooljaar waarop de klacht betrekking heeft. Wanneer een klacht later wordt ontvangen zal deze bij de start van het nieuwe schooljaar in behandeling worden genomen.

De volledige klachtenregeling is als download beschikbaar onderaan deze pagina. Op hoofdlijnen ziet de procedure er alsvolgt uit:
De rol van het bestuur is om de klacht zorgvuldig te onderzoeken. Het bestuur zal zich bij de afhandeling van een klacht uitsluitend richten op de handelwijze van de school. De toets zal zijn of de school zorgvuldig, integer, correct en volgens de wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. Het bestuur maakt geen inhoudelijke afwegingen over onderwijskundige of organisatorische aspecten van de schoolorganisatie. Als een ouder zich bijvoorbeeld beklaagt over het gegeven basisschooladvies, zal het bestuur uitsluitend toetsen of het basisschooladvies zorgvuldig tot stand is gekomen. Het bestuur kan niet oordelen over het basisschooladvies zelf. Hetzelfde geldt voor de groepsindeling en de bemensing van de klassen bijvoorbeeld. De klachtenregeling bestaat uit de volgende stappen:

 

 1. U kunt een mail sturen naar info@ooada.nl. U kunt ook een brief sturen met daarin uw klacht naar: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, Postbus 51356, 1007 EJ Amsterdam, t.a.v. het college van bestuur en o.v.v "klacht".

 2. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

 3. Het bestuur bepaalt of de klacht ontvankelijk is. Alleen ontvankelijke klachten worden door het bestuur in behandeling genomen. Van een niet-ontvankelijke klacht is sprake als:

  a. de klacht nog niet is besproken met de schooldirecteur. De beleidsmedewerker van de stichting gaat dit na zonder in te gaan op de inhoud van de klacht. Als de klacht nog niet met de schooldirecteur is besproken wordt de ouder terug verwezen naar de schooldirecteur.

  b. de leerling op het moment van dagtekening niet meer ingeschreven is op de school waarop de klacht betrekking heeft. Wel is het mogelijk om schriftelijke zienswijze op het handelen van de school te sturen naar het bestuur. Deze zienswijze zal met de school besproken worden;

  c. de klacht betrekking heeft op het gedrag van een andere ouder of ouders of personen die niet deel uitmaken van het schoolteam of vrijwilligerswerk verrichten voor de school. Dergelijke situaties vallen onder de verantwoordelijkheid van ouders zelf. Bij ernstige situaties kan de ouder al dan niet met een aangifte contact opnemen met de politie;

  d. de klacht betrekking heeft op het gedrag van een kind dat niet is ingeschreven op de school waar het kind van de ouder is ingeschreven;

 4. U ontvangt een e-mail waarin staat of de klacht ontvankelijk of niet-ontvankelijk is. Als uw klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt in dezelfde mail kenbaar gemaakt dat de beleidsmedewerker van het bestuur de klacht gaat onderzoeken.

 5. Als een mondelinge toelichting op de klacht nodig is, wordt u daarvoor benaderd. Mocht u zelf een mondelinge toelichting willen geven, dan kunt u dat kenbaar maken. We gaan er vanuit dat we slechts één van de ouders met ouderlijk gezag kunnen bellen voor een toelichting. Mochten beide ouders een toelichting willen geven, omdat beide ouders niet dezelfde zienswijze hebben, dan moet dat kenbaar gemaakt worden.

 6. Op basis van de klacht en eventueel een mondelinge toelichting, gaat de beleidsmedewerker in gesprek met de schooldirecteur en eventueel andere betrokkenen van school.

 7. De beleidsmedewerker koppelt vervolgens uw klacht en de reactie van school terug met het college van bestuur.

 8. Het college van bestuur formuleert een schriftelijke reactie op de klacht. Deze reactie wordt naar u gemaild en via de post verstuurd.

 

Als u zich niet kunt vinden in de reactie van het college van bestuur, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC), waarbij ons schoolbestuur is aangesloten.De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur over eventueel te nemen maatregelen. Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie is in te zien op de website www.onderwijsgeschillen.nl

 

Landelijke Klachten Commissie (LKC)

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030-2809590

info[at]onderwijsgeschillen.nl

 Download
 
Eigentijds onderwijs
Samenwerking voortgezet onderwijs
Alliantie met Spinoza en Spinoza20first
 
Eigentijds onderwijs
Betekenisvol onderwijs in de praktijk
"De wereldwijze klas van juf Mischa"
Aantrekkelijk werkgeverschap
Leren van bedrijven
De lessen van Tony's Chocolonely
 
Aantrekkelijk werkgeverschap
NT2 nieuwe stijl en interculturele communicatie
Taalonderwijs als loopbaanperspectief
 

Eigentijds onderwijs

De huidige tijd en de toekomst brengen specifieke maatschappelijke, technologische en ecologische uitdagingen en kansen met zich mee. Eigentijds onderwijs richt zich op kennis en vaardigheden die nu en morgen nodig zijn om als wereldburger het verschil te kunnen maken.


Kenmerkend voor eigentijds onderwijs zijn uitdagende onderwijsactiviteiten waarin verschillende leergebieden en life skills gecombineerd worden. De wereld ontdekken en naspelen. Ook buiten de muren van het schoolgebouw. 


Cookies

We gebruiken standaard op deze website noodzakelijke/functionele cookies voor een correcte werking van de website. Daarnaast kunnen er ter verbetering van uw browse-ervaring cookies geplaatst worden om geanonimiseerde en dus niet meer herleidbare statistieken en informatie te verzamelen. Door op ‘Accepteer alle cookies’ te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. 
X
Cookie instellingen